Menu

Śnieżka - rozcieńczalnik olejno - ftalowy

Śnieżka - rozcieńczalnik olejno - ftalowy

manufacturer: Śnieżka

Category: ŚNIEŻKA - construction chemicals

product #: 24711

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
5,38zł
for package
discount price
net unit price
4,78zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
5,38zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
4,78zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
6,62zł
for package
discount price
gross unit price
5,88zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
6,62zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
5,88zł
for 1.00 package

Product description

Do wyrobów olejno-ftalowych, ogólnego stosowania. Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Zawiera: benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa), niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem, ksylen.
  • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
  • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie wdychać gazy/dymu/par/ rozpylonej cieczy.
  • Nie wylewać do kanalizacji. W przypadku pożaru stosować piasek, ziemię, proszki gaśnicze, środki pianotwórcze.

Technical data

package:
500 ml
source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Śnieżka