Menü

Śnieżka - rozcieńczalnik olejno - ftalowy

Śnieżka - rozcieńczalnik olejno - ftalowy

Hersteller: Śnieżka

Kategorie: ŚNIEŻKA - Bauchemie

Produkt #: 24711

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
5,38 zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
4,78 zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
5,38 zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
4,78 zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
6,62 zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
5,88 zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
6,62 zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
5,88 zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Do wyrobów olejno-ftalowych, ogólnego stosowania. Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Zawiera: benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa), niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem, ksylen.
  • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
  • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie wdychać gazy/dymu/par/ rozpylonej cieczy.
  • Nie wylewać do kanalizacji. W przypadku pożaru stosować piasek, ziemię, proszki gaśnicze, środki pianotwórcze.

Technische Daten

Paket:
500 ml
Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Śnieżka