Menü

Śnieżka - rozcieńczalnik olejno - ftalowy

Śnieżka - rozcieńczalnik olejno - ftalowy

Hersteller: Śnieżka

Kategorie: ŚNIEŻKA - Bauchemie

Produkt #: 24711

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
5,38zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
4,78zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
5,38zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
4,78zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
6,62zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
5,88zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
6,62zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
5,88zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Do wyrobów olejno-ftalowych, ogólnego stosowania. Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Zawiera: benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa), niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem, ksylen.
  • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
  • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie wdychać gazy/dymu/par/ rozpylonej cieczy.
  • Nie wylewać do kanalizacji. W przypadku pożaru stosować piasek, ziemię, proszki gaśnicze, środki pianotwórcze.

Technische Daten

Paket:
500 ml
Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Śnieżka