Menü

Huzar - posadzka wyrównująca

Huzar - posadzka wyrównująca

Hersteller: Huzar

Kategorie: HUZAR - Bauchemie

Produkt #: 20718

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
10,50zł
für Stück
Rabatt Preis
Nettostückpreis
8,33zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
10,50zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
8,33zł
für 1.00 Stück
Listenpreises
Bruttostückpreis
12,92zł
für Stück
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
10,25zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
12,92zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
10,25zł
für 1.00 Stück

Produktbeschreibung

Do wykonywania posadzek wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz jako podkład pod posadzki samopoziomujące. Grubość warstwy: od 20 do 60 mm. Może być stosowana jako jastrych cementowy "pływający" o grubości minimum 40 mm. W systemach ogrzewania podłogowego minimalna grubość warstwy nad elementem grzejnym wynosi 30 mm.

Rodzaj podłoża

Beton, wylewki cementowe, warstwy izolacji, podkład piaskowy zagęszczony, podłoża gliniaste.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, mleczka cementowego, tłuszczu, farb, substancji bitumicznych itp. Stare, kruche podkłady usunąć. Podłoża nasiąkliwe pomalować emulsją gruntującą HUZAR. Przy układaniu posadzki powtórzyć dylatacje podłoża oraz wykonać dylatację obwodową.

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i konsystencji wilgotnej. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Gotową posadzkę rozłożyć na podłożu, zagęścić, a następnie wyrównać jej powierzchnię przy użyciu pacy lub listwy zgarniającej. Po wyrównaniu powierzchnię można zatrzeć pacą. Przerwy w czynnościach łączenia poszczególnych fragmentów posadzki nie mogą być dłuższe niż 30 minut. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy posadzki, między innymi obniży wytrzymałość, może również spowodować jej spękanie.

Narzędzia

Betoniarka, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, listwa zgarniająca, naczynie z podziałką do odmierzania wody.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Świeżą posadzkę chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku. Dylatację obwodową należy stosować w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów itp.). Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz styku różnych podłóg (np. przy progach wejściowych) jak również w celu wydzielenia prostokątnych pól w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie. Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzielić podłogę wewnątrz budynku na pola o powierzchni nie większej niż 30 m2, przy długości boku nie przekraczającej 6 m. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.


Technische Daten

Biegefestigkeit [MPa]:
≥ 4 MPa
brandklasse - brandverhalten:
A1
Druckfestigkeit [MPa]:
≥ 16 MPa
Laden Begehbar nach:
48 h
Schüttdichte:
1,6 kg/dm³
Verschleiß:
1,9 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
Zeitaufwand:
60 min.
Zusammensetzung:
mieszanina cementu, piasku, dodatków i domieszek

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Huzar